Home » Privacyverklaring

Privacyverklaring

De instelling voor bedrijfspensioenvoorziening water-link (hierna: water-link OFP) is een Organisme voor de Financiering van Pensioenen, ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0476.567.235, met maatschappelijke zetel te Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen.

Water-link OFP is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van de statutaire personeelsleden van water-link o.v. (hierna: water-link) en in beperkte gevallen de aangesloten leden en hun begunstigden (hierna ‘de betrokkenen’). Het ‘verwerken’ van persoonsgegevens omvat alle mogelijke bewerkingen, zoals het verzamelen, registreren, gebruiken of bewaren van deze gegevens.

Verklaring over persoonsgegevens

Water-link OFP verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de betrokkenen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en kan zich ook in enkele specifieke gevallen op een gerechtvaardigd belang beroepen.

Zowel tijdens de loopbaan alsook in beperkte gevallen op en na het moment dat het statutaire personeelslid op pensioen gaat, ontvangt water-link OFP enkel de noodzakelijke persoonsgegevens van water-link ov (ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het  nummer 0204.923.881), de (voormalige) werkgever van de aangeslotenen.

Water-link OFP kan deze persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en overdragen door middel van geautomatiseerde en / of op papier gebaseerde verwerkingssystemen.

In verband met haar activiteiten kan water-link OFP de volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen:

 • Identificatiegegevens, zoals een naam, thuisadres, geboortedatum, geslacht;
 • Door de overheid uitgegeven identificatienummers, zoals het rijksregisternummer voor pensioenadministratiedoeleinden;
 • Identificatiegegevens en identificatienummers van een echtgenoot / echtgenote of kinderen ten laste;
 • Werk-gerelateerde informatie, zoals anciënniteit, plaats van tewerkstelling, personeelsnummer, afwezigheden en gegevens omtrent de aanstelling of benoeming;
 • Contactgegevens
 • Financiële gegevens, zoals rekeningnummer en pensioenberekeningen;
 • Informatie die nodig is voor audit- en risicobeheer.

Water-link OFP verwerkt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Noodzakelijke berekeningen in het kader van pensioenadministratie;
 • Naleving van verzoeken van de overheid;
 • Communicatie met de aangeslotenen;
 • Interne rapportage en audit;
 • Andere wettelijke en gebruikelijke bedrijfsgerelateerde doeleinden.

Delen van informatie

Water-link OFP beschouwt deze gegevens als privé en vertrouwelijk. In bepaalde omstandigheden kan water-link OFP de persoonsgegevens doorgeven aan derden, zoals bijvoorbeeld:

 • Andere bedrijven of financiële instellingen, dienstverleners en verwerkers van water-link OFP, wanneer het noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden;
 • Andere bedrijven of instanties, wanneer water-link OFP hiertoe verplicht is, zoals bij een rechterlijke uitspraak.

Als verwerkingsverantwoordelijke blijft water-link OFP in gevallen waar de ontvangers optreden als verwerker, verantwoordelijk voor de persoonsgegevens en blijft zij de persoonsgegevens beheren.  Met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van water-link OFP zullen steeds correcte afspraken worden gemaakt om de privacy en de bescherming van persoonsgegevens te garanderen.

Water-link OFP verstrekt de persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van één van de hierboven genoemde doeleinden.

In principe vindt er geen doorgifte plaats naar ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER) (zogenaamde ‘derde landen’). In beperkte gevallen kan het toch noodzakelijk zijn om persoonsgegevens over te dragen aan ontvangers die gevestigd zijn in derde landen, met inbegrip van landen die geen adequate bescherming van persoonsgegevens bieden.

Indien persoonsgegevens worden overgedragen naar een derde land dat geen adequate bescherming van persoonsgegevens biedt, zal water-link OFP erop toezien dat ofwel

 1. een dergelijke overdracht kan worden gebaseerd op een passende wettelijke grondslag (bijvoorbeeld de uitdrukkelijke toestemming of de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst); of
 2. passende waarborgen worden geboden om de persoonsgegevens te beschermen volgens normen die gelijkwaardig zijn aan de normen opgenomen in deze Privacyverklaring.

In ieder geval blijft water-link OFP verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens en zullen de nodige maatregelen genomen worden om de verwerking ervan te beschermen (bijvoorbeeld door middel van modelcontractsbepalingen). De maatregelen die worden genomen kunnen worden geraadpleegd door contact op te nemen per e-mail of gewone post via onderstaande contactgegevens.

Uw rechten

Onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG/GDPR) heeft de betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de bescherming van zijn persoonsgegevens. Zo heeft de betrokkene het recht om bij water-link OFP toegang te vragen tot diens persoonsgegevens, het recht om gegevens te verbeteren of te schrappen, het recht om de verwerking te beperken, bezwaar te maken tegen enige verwerking en, in bepaalde omstandigheden, het recht op gegevensoverdracht.

De betrokkene heeft tot slot ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) als deze van mening is dat water-link OFP niet heeft voldaan aan de vereisten van de wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgegevens.

Verder neemt water-link OFP redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens waarover water-link OFP beschikt correct, volledig en actueel zijn. De betrokkene heeft in dat verband een gedeelde verantwoordelijkheid met betrekking tot de juistheid van de persoonlijke gegevens en dient water-link OFP tijdig op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens.

Toegang

De betrokkene kan redelijkerwijs zijn persoonsgegevens bij water-link OFP opvragen en bijwerken. Dit kan door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@water-link.be of per post gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming, water-link OFP, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen.

Informatiebeveiliging

Water-link OFP steunt volledig op de interne beleidslijnen en procedures van water-link ov alsook op de systemen van water-link ov. Water-link ov neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om alle persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Water-link ov neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de informatiesystemen waarop water-link OFP de persoonsgegevens opslaat, te beschermen. Water-link ov en water-link OFP eisen bovendien van de dienstverleners waarop zijn beroep doen, dat zij de persoonsgegevens op voldoende wijze beschermen.

Bewaartermijnen

Water-link OFP bewaart de persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke termijnen. De persoonsgegevens worden gewoonlijk bewaard gedurende een beperkte periode, zolang dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden.

De pensioendossiers die voor 1 januari 2020 in het beheer van water-link OFP waren, worden bewaard zolang de betrokkene recht op pensioen of betaling heeft. Na het verwezenlijken van alle doelstellingen worden de persoonsgegevens gewist.

Sedert 1 januari 2020 worden er geen nieuwe pensioendossiers meer aangemaakt.

Behandelen van uw privacy-vragen – Klachten

Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, of wanneer de betrokkene van mening is dat diens persoonsgegevens niet in overeenstemming worden behandeld met de toepasselijke wetgeving of deze privacyverklaring, kan men contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) via privacy@water-link.be of per post gericht aan de functionaris voor gegevensbescherming, water-link OFP, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen.

Indien de klacht betrekking heeft op de uitoefening van uw rechten, is een klacht bij de gegevensbeschermingsautoriteit slechts ontvankelijk op voorwaarde dat u uw klacht of vragen eerst heeft voorgelegd aan de DPO van water-link OFP met het oog op een interne behandeling ervan.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Indien noodzakelijk, kan water-link OFP deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, dit door de bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Wanneer wijzigingen in deze privacyverklaring gepubliceerd worden, verandert de datum en het versienummer van de privacyverklaring. Aanzienlijke veranderingen zullen op de homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om regelmatig de Privacyverklaring na te lezen.

Laatst bijgewerkt in juni 2024
(vorige versie: november 2020)

Federale pensioendienst

Stel uw vraag online

Vul het contactformulier in op de website van de federale pensioendienst.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de pensioenlijn

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765).

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!