Home » Disclaimer

Disclaimer

Het gebruik van de website www.water-link-pensioenfonds.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Als gebruiker van de website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te hebben aanvaard.

A. Doel van de website

De website www.water-link-pensioenfonds.be heeft als doel informatie te verstrekken over het pensioenfonds van water-link.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en deze informatie mag niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan worden beschouwd. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen moet er altijd contact worden opgenomen met de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening water-link (hierna: IBP water-link OFP) of met de bevoegde diensten binnen de bevoegde overheden. Professioneel advies moet men steeds inwinnen bij ter zake gespecialiseerde beroepscategorieën of ondernemingen.

Op, of via, de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van officieel aangenomen tekst worden beschouwd. Enkel de officiële tekst die in het Belgisch Staatsblad of het Europees Publicatieblad gepubliceerd is, geldt als authentieke tekst en heeft voorrang.

De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

B. Gebruik van de website

IBP water-link OFP streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan IBP water-link OFP niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de informatie verstrekt op, of via, de website tekortkomingen vertoont, zal IBP water-link OFP de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel als mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u ons deze meedelen in een e-mail die u kunt sturen naar volgend e-mailadres: ofp@water-link.be, of in een brief die u kunt sturen naar: IBP water-link OFP, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen.

IBP water-link OFP spant zich in om onderbrekingen van technische aard in haar website zo veel als mogelijk te beperken, en eventuele technische storingen en onderbrekingen zo snel als mogelijk weg te werken. IBP water-link OFP kan echter niet garanderen dat de website www.water-link-pensioenfonds.be en de applicaties daarop volledig vrij zijn van onderbrekingen en technische problemen.

IBP water-link OFP kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

C. Hyperlinks & verwijzingen

Op de website van water-link-pensioenfonds wordt u met hyperlinks doorverwezen naar andere websites en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. IBP water-link OFP beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen waarnaar een hyperlink leidt.

De hyperlinks naar andere sites houden evenmin een bekrachtiging in van deze externe site of van de inhoud ervan. IBP water-link OFP is daarom niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

D. Intellectuele eigendomsrechten

Behoudens andersluidende bericht, heeft u als bezoeker van de website www.water-link-pensioensfonds.be het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, in overeenstemming met de bepalingen van boek XI ‘Intellectuele eigendom’ in het Wetboek van economisch recht.

IBP water-link OFP behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie.

Wenst u commercieel gebruik te maken van de informatie vermeld op de website, of wenst u de informatie vermeld op de website publiekelijk te verspreiden, dan dient u hiervoor voorafgaandelijk de toestemming van IBP water-link OFP te bekomen. U kan deze toestemming op gemotiveerde wijze bij IBP water-link OFP aanvragen via e-mail dagelijksbestuur.ofpwater-link@aon.be of in een brief die u kunt sturen naar: IBP water-link OFP, Mechelsesteenweg 66, 2018 Antwerpen. Vermeld hierbij zeker welke informatie u wenst te gebruiken en waar u deze informatie wenst te reproduceren.

E. Bescherming van de persoonsgegevens

IBP water-link OFP verbindt zich ertoe, in zoverre het persoonlijke gegevens in haar bezit heeft en/of verwerkt, deze persoonsgegevens te behandelen in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving, in het bijzonder de AVG (GDPR).

IBP water-link OFP verbindt zich er in ieder geval toe om persoonsgegevens enkel te gebruiken voor het doel waarvoor ze worden opgevraagd en/of aan IBP water-link OFP worden bezorgd en deze persoonsgegevens niet bekend te maken aan derden. IBP water-link OFP treft hiervoor de nodige beveiligingsmaatregelen.

De volledige privacyverklaring voor aangeslotenen van IBP water-link OFP is terug te vinden op onze website.

F. Vertrouwelijkheid

Alle commentaren en/of informatie die u ongevraagd en uit eigen beweging aan IBP water-link OFP bezorgt (incl. reacties op de inhoud van de website van water-link-pensioenfonds) zal als niet-vertrouwelijke informatie worden beschouwd. IBP water-link OFP is niet verplicht hierop enige reactie te geven en mag de ongevraagde en uit eigen beweging overgemaakte commentaar of informatie naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving inzake privacy, in het bijzonder de AVG (GDPR).

U stemt ermee in dat IBP water-link OFP de ideeën, concepten, kennis en technieken, die u ongevraagd en uit eigen beweging aan IBP water-link OFP overmaakt, kan aanwenden voor welk doel ook, inclusief de ontwikkeling en het concipiëren van nieuwe diensten.

G. Geschillen

Deze algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik hiervan of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de uitsluitende berechting door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

Federale pensioendienst

Stel uw vraag online

Vul het contactformulier in op de website van de federale pensioendienst.

Kom langs

U kunt een pensioenexpert spreken in 1 van de 200 Pensioenpunten in uw buurt.

Vind een Pensioenpunt in uw buurt.

Bel de pensioenlijn

Bel gratis 1765 in België (betalend vanuit het buitenland, bel +32 78 15 1765).

Houd uw rijksregisternummer bij de hand!